sr-rssr-rsbt_educationbt_educationbt_educationbt_educationbt_educationbt_educationbt_educationbt_educationskin11000970
_btmsocial

/о-нама.html504
111slider-wrapper theme-amazing theme-amazing111 nivocontrol-bottomright nivo-bullets05 nivo-arrows10 captionposition-topleft captionrounded-allheight: auto; width: auto;
111Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider 111fade158490060000truetruefalsetruefalsePrevNextfalse

Јавне набавке 

 

Пријави корупцију 

edu669
Ви сте овде: CSZVR.ORG:RS О нама
2

О нама

УСЛУГЕ ЈУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛИГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ВРАЊУ

 

Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању (у даљем тексту: Центар) је установа социјалне заштите у надлежности  града Врања. Формиран је Одлуком Скупштине града 26.01.2008. године као потреба да се, социјална заштита у граду и  Пчињском округу унапреди и ојача.

            Основна делатност Центра , дефинисана је Законом о социјалној заштити, Одлуком о оснивању Центра  и Статутом установе. 

            Делатност Центра се одвија 24 сата непрекидно и можемо је сагледати  кроз пружање пет врста услуга и то:

1.Прихватилиште за одрасла и стара лица

2.Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици – Сигурна кућа,

3. Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју

4. Лични пратилац

5. Помоћ у кући.      

За све наведене услуге у току поступак лиценцирања пред надлежним Министарством.

 Прихватилиште за одрасла и стара лица

 Прихватилиште за одрасла (лица од 26 до 65 година) и стара лица (лица старија од 65 година) обезбеђује привремени смештај и услуге становања, исхране, социјалног рада, здравствене заштите, културне, забавне, рекреативне, радно-окупационе, а према потребама и способностима корисника и друге потребе.

Предвиђено задржавање у установи је до шест месеци, али се корисници, не ретко, задржавају знатно дуже због немогућности трајнијег збрињавања на неки други начин.

У Прихватилишту за стара лица се смештавају они који више немају где, које нико неће и које је породица одбацила, који немају средства за живот. Нажалост, таквих је све више.

Ради се о корисницима који су или психички очувани или дементни врло често полузависни и зависни, а који без туђе неге не би могли да остваре своје животне потребе.

Послови око пријема, праћења корисника, планирање отпуста, контакти са упутним Центром за социјални рад, сарадња са ближом родбином код корисника код којих је процењено да ће позитивно утицати на решавање њиховог даљег статуса, обављали су се по свим прописима и стручно методолошким захтевима уз праћење месечних планова рада. Цео стручни тим по доласку корисника је укључен у израду и реализацију третмана корисника.

Наша Установа пружа овим лицима стручну помоћ, смештај, исхрану, хигијенске и здравствене услуге, радно - окупационе терапије, културно – забавне активности, а покушава  да трајно реши њихов статус и отклони узроке који су утицали на то да дођу у оваква, критична стања.  О корисницима брине стручно особље које чине социјална радница, медицинска сестра, неговатељице и остало особље којима су једини циљеви здравље и задовољство наших корисника.

Капацитет Прихватилишта је 35 лежајева, а Установа је у функцији 24 часа свих 365 дана у години. Међутим, Прихватилиште је протеклих година увек збрињавало више корисника од предвиђеног капацитета јер је то захтевала реална ситуација. Највећи број корисника  је из Врања, али има и оних који долазе из других општина региона, јер је Прихватилиште једина услуга смештаја на териоторији Пчињског округа (на којој живи близи 250.000 становника), доступна лицима у стању социјалне потребе, која су најчешће без икаквих примања. Такође, једина је регионална установа која поседује смештајне капацитете, који се могу ставити на располагање у случају проглашења ванредног стања

 Прихватилиште за жене и децу жртве насиља у породици – Сигурна кућа

 Сигурна кућа, представља посебну организациону јединицу ЈУ Центра за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању, која функционише у издвојеном објекту у Врањској Бањи. Сигурна кућа је регионалног карактера, покрива седам општина Пчињског округа – Врање, Бујановац, Прешево, Владичин Хан, Сурдулицу, Трговиште и Босилеград. Ово је једина установа социјалне заштите за жене и децу жртве породичног насиља у Пчињском региону.

У Сигурној кући жртве насиља могу наћи смештај, исхрану, психосоцијалну подршку, правну помоћ. Обезбеђује се физичка и егзистенцијална сигурност,  безбедност жртве у физичком и психолошком смислу. Пружају се услови да жена ојача, изгради сопствену стратегију организовања живота без насиља. Сигурна кућа представља подстицајну и безбедну средину.

Сигурна кућа ради 24 часа дневно, седам дана у недељи. Рад стручних радника одвија се у две смене, док је ноћна смена покривена пасивним дежурством стручних радника.

Ова  услуга социјалне заштите покренута је кроз пројектно финансирање путем наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање и социјална питања.

Пријем корисника у Сигурну кућу врши стручни радник, уз претходну  документацију коју добија од радника ЦСР који врши смештај и то: решење о смештају корисника или тимски закључак о неодложном смештају у Сигурну кућу, као и обавезни налази лекара опште праксе и лекара психијатрије.

У току боравка у Сигурној кући се организују разне активности како за жене тако и за децу. Стручни радници су организовали и групне и индивидуалне разговоре  које су прилагођавали индивидуалним  потребама жена и развојним потребама деце. 

 

Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју

 Дневни боравак за децу и младе са физичким инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама као услуга социјалне заштите представља посебну организациону јединицу - услугу ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању, где се деци и младима са сметњама у развоју обезбеђује васпитање и припрему корисника за једноставан рад и бригу о себи.У Дневном боравку укључене су следеће категорије корисника: особе са менталном ретардацијом, комбинованим сметњама, аутизмом, дауновим синдромом и первазивним развојним поремећајима.Основни постулат од кога се креће у раду са особама ометеним у развоју јесте и чињеница да се умерено ометени у развоју могу васпитавати и образовати, а тежи и вишеструко ометени у развоју васпитавати и припремати за једноставан рад и бригу о себи.

Овом услугом корисницима се обезбеђује и праћење здравственог стања као и прва помоћ до доласка родитеља, превоз од куће до боравка и назад, као и ужина.

Са децом у Дневном боравку раде специјални педагози, психолог, професор физичког васпитања, као и сарадници.Сви корисници услуге су са територије Града Врања, али по потреби могу бити укључени корисници из суседних општина Пчињског округа, јер Центар поседује возило намењено искључиво превозу корисника ове услуге.

 Лични пратилац детета

ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању је на основу података Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/ученику Града Врања, препознао потребу за покретањем пројектне услуге лични пратилац детета.

            Сврха пројектне услуге личног пратиоца детета састоји се у задовољењу основних потреба корисника, који је укључен у васпитно-образовну установу, до краја редовног школовања, закључно са завршетком средње школе.

            Кориснику услуге се пружа додатна подршка у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима.Ангажовањем личног пратиоца омогућено је пружање одговарајуће индивидуалне подршке детету, ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници ради успостављања што већег нивоа самосталности.

Активности услуге се састоје од:

1.         Помоћи код куће у облачењу, одржавању личне хигијене, при храњењу, припреми књига и опреме за школу

2.         Помоћ у заједници што укључује помоћ у коришћењу градског превоза, помоћ у кретању, одлазак на игралишта, спортске и културне активности.

Центар је закључио протоколе о сарадњи на реализацији пројекта са свим Основним школама на територији града Врања, Гимназијом „Бора Станковић“ у Врању, Школом за основно и средње образовање ученика са сметњама у развоју „Вуле Антић“ и Предшколском Установом „Наше дете“. С обзиром да је Центар једини пружалац ове услуге у региону, у складу са потребама и захтевима корисника, могуће је проширење капацитета, како би ова услуга социјалне заштита била доступна и деци са територије осталих општина Пчињског округа.

     Помоћ у кући за стара лица

Како је становништво Града Врања ушло у «дубоку демографску старост» 19,23% од укупног становништва (категорија старог становништва је, ако је проценат већи од 7%.) потреба за услугом помоћи у кући је видно изражена што је и разлог за пројектно покретање ове услуге.

Старим људима треба помоћи нарочито кад имају проблем у свакодневном функционисању. Познато је да су често изоловани, да живе сами, што се неповољно одражава на социјално – психолошко стање, такође, потребна им је помоћ у задовољавању свакодневних животних потреба. Уважавање њихових разноврсних, различитих и специфичних индивидуалних потреба је уствари и чињеница за укључивање у њихове битне проблеме. Пружање услуге помоћи у кући представља суштински важну компоненту која директно превенира институционални смештај, олакшава и унапређује останак корисника у њима познатом окружењу.

 Препознавши потребе својих суграђана, ЈУ Центар за развој локалних услуга социјалне заштите у Врању је фебрара 2017, покренуо поступак успостављања ове услуге социјалне заштите. Услуга помоћ у кући доступна је одраслим и старијим особама које имају ограничења физичких и психичких способности, услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична подршка недовољна или није расположива.

У сарадњи са Центром за социјални рад Врање, као упутним органом, утврђено је да на територији Града Врања живи 30 корисника (Врање 24 корисника, Врањска Бања 6 корисника), којима је признато право на коришћење услуге помоћи у кући за стара лица.

Како је Центар једина установа са територије Пчињског округа, која је успоставила ову услугу социјалне заштите, могуће је проширити пружање услуге Помоћи у кући за стара лица и на друге општине у региону.

Оцените овај чланак
(0 Гласова)
Прочитано 1030 пута

Донирајте 

_btmstyle4

Локација